Központi Általános Szerződési feltételek

1. ÁSZF hatálya, módosítása

1.1. A jelen Központi Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: KÁSZF) az Adventor Hotel Kft. (Székhely: 9740 Bükfürdő, Golf út 4., cégjegyzékszáma: 18-09-114181, adószáma: 27290431-2-18, a továbbiakban: Szolgáltató) a központi honlapjáról indított több szerződés megkötése céljából egyoldalúan határozott meg az általa üzemeltetett valamennyi szálloda, a továbbiakban: Szálloda) által nyújtott szolgáltatások nyújtása, illetőleg azok igénybevétele céljából.

Adventor Hotel Kft. által működtetett Szállodák:

Jelen KÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, a Szállodával a szolgáltatások igénybevételére szerződést kötő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó vagy Vendég), valamint a Vendégekkel együtt érkező más, harmadik személyekre is, és szabályozza ezen felek közötti jogviszonyra vonatkozó lényeges elemeket.

Jelen KÁSZF hatálya nem terjed ki azon szolgáltatókra, kereskedőkre vagy ügynökökre, akik a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat bármilyen jogviszony keretében nyújtják harmadik személyek részére vagy azokra, akik ennek érdekében járnak el.

A jelen KÁSZF-et a Vendég a Szolgáltatás megrendelésével vagy a Szolgáltatás igénybevételével elfogadja.

1.2. A jelen KÁSZF-et kell alkalmazni a hatálya alá tartozó jogviszonyokban, azzal, hogy a Vendég az általa kiválasztott Szálloda mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban ÁSZF) szerint és annak elfogadásával jár el a szolgáltatás megrendelése során.

1.3. A Szolgáltató a jelen KÁSZF rendelkezéseinek alkalmazása előtt, illetőleg azok módosulása esetén mindent megtesz annak érdekében, hogy az azok hatálya alá tartozó személyek ezek tartalmát mielőbb megismerjék, illetőleg azokat elfogadják. A Szolgáltató külön tájékoztatja a másik felet arról az az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól.

1.4. Szolgáltató tájékoztatja Vendéget, hogy a jelen KÁSZF hatályos változata az alábbi helyeken érhető el: interneten: www.adventorhotels.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

1.5. Jelen KÁSZF 2024. április 24. napjától visszavonásig, vagy annak Szolgáltató általi egyoldalú módosításáig hatályos.

1.6 Szolgáltató a KÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás az esetleges egyedi szerződés tételes rendelkezéseit nem írhatja felül. A módosítást Szolgáltató a tervezett változások hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal korábban a honlapján közzéteszi és azoknak a Vendégeknek, akik foglalása még a módosítás hatályba lépése előtt történt, a szolgáltatás azonban (akár csak részben) a módosítás hatályba lépését követően teljesül, külön írásos (e-mailes) értesítést is küld erről (a Vendégnek közvetlenül vagy közvetve a Vendég érdekében foglaló harmadik személyen keresztül).

Amennyiben a Vendég számára a KÁSZF módosítása lényegesen előnytelenebb, mint a módosítás előtti KÁSZF, jogában áll a foglalást az értesítés megküldésétől számított 4 napon belül felmondani. Amennyiben a Vendég az értesítés megküldését követően 4 napon belül nem nyilatkozik vagy ráutaló magatartással továbbra is fenntartások nélkül igénybe veszi a szolgáltatásokat, úgy a KÁSZF módosítás a részéről elfogadottnak tekintendő.

2. Szolgáltatás

2.1. A Szolgáltató által működtetett valamely Szálloda szolgáltatásait az adott Szálloda ÁSZF-je szerint lehet megrendelni, lefoglalni illetve igénybe venni. Vendég elfogadja, hogy a foglalás során az általa kiválasztott Szálloda ÁSZF-je is a szerződés részévé válik. Vendég elfogadja, hogy a foglalás során a foglalási folyamat az általa kiválasztott Szálloda megjelölése után az adott Szálloda feltételeinek megfelelően folytatódik. 

2.2. A Szolgáltató által működtetett Szállodák ÁSZF-jeinek hatályos szövege az alábbi linkeken érhetők el.

3. Az adatkezelés biztonsága

3.1. A Szolgáltató honlapján lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

3.2. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve a weboldalon is van rá lehetőség az alábbi elérhetőségeken: ………………………………………………..

3.3. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

3.4. A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

3.5. A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

3.6. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

3.7. A személyes adatok kezeléséről bővebb tájékoztatást talál a honlapon elérhető "Adatkezelési Tájékoztató" – ban (www.adventorhotels.hi/adatvedelmi-tajekoztato) vagy tájékoztatást kérhet az info@adventorhotels.hu címen. Vendég az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismeréséről és elfogadásáról a foglalás kezdeményezésekor nyilatkozik.

3.8. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Vendég nem emelhet kifogást.

3.9 A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szabályainak megfelelően eljárni.

4. A Szolgáltató weboldal látogatóinak adatai

4.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weboldal látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

4.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

4.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Adventor Hotels

Értékteremtő társ a mindennapokban

Rendezvény

Inspiráló környezet, közös sikerek

Érdekel

Rendezvény

Inspiráló környezet, közös sikerek

Ajándékutalvány

Lepje meg szeretteit!

Karrier

Csatlakozz csapatunkhoz!